研究论文

九天上帝與明明上帝: 當代新興宗教「上帝」信仰之研究

林榮澤 린롱즈어 *
Lin Jungtse *
Author Information & Copyright
*臺灣輔仁大學 教授, E-mail: lin0975220265@gmail.com
*대만 보인대학교 겸임교수
*Affiliated Professor, Fu Jen University, Taiwan

© Copyright 2020, The Daesoon Academy of Sciences. This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Received: Feb 28, 2020; Revised: Mar 18, 2020; Accepted: Apr 18, 2020

Published Online: Jun 30, 2020

中文摘要

本論文的探討,主要集中在韓國大巡真理會的最高神「九天上帝」與臺灣一貫道的萬靈真宰「明明上帝」,二者皆為當代很具代表性的新興「上帝」信仰,試著就其信仰的淵源、特色及關聯性作比較研究。

根據的文獻有中國古籍及道教典籍,大巡真理會的《典經》及一貫道的《一貫道藏》等文獻,借此以了解大巡及一貫道宇宙觀思想的特色。例如,九天上帝因不忍看到世間愈來愈混亂,為了讓世間變好,走向神人調化的世界,所以下凡來大巡世間教化世人。最終來到了韓國,降生在甄山客望里,展開教化世人,解冤相生、陰陽合德、神人調化,達於道通真境的理想實現。一貫道則說人的來源是在「理天」,人是由明明上帝所創造的「原胎佛子」,來世間為了治理世間,接受鍛煉,最終是要回到理天的故家鄉。但由於迷戀紅塵,忘了回鄉之路,所以上帝派了彌勒佛、濟公活佛及月慧菩薩,降生在世間教化世人,使能認母歸根,達本返原,回到理天老母的家鄉。大巡會與一貫道都將萬靈真宰的最高神簡稱為「上帝」。這又與西方聖經中的上帝,具有某些聯結性,但又有其差異性。探究其淵源,九天上帝與明明上帝,似乎又與形成於殷商時期,中國古代的上帝信仰有關。這些都是很有趣的問題,值得作更深入的比較探究。

국문요약

본 논문은 한국 대순진리회의 최고신인 ‘구천상제’와 대만 일관도의 여러 신령들의 참된 주재자인 ‘명명상제’에 집중하여, 두 신을 현대의 대표적인 ‘상제’신앙으로 삼아 그 신앙의 연원, 특색 및 연관성을 비교 연구하고자 한다.

본 논문은 중국고전과 도교경전, 대순진리회의 『전경』과 일관도의 『일관도장(一貫道藏)』 등의 문헌에 의거하여 대순진리회와 일관도의 우주관사상의 특색을 이해하고자 한다. 예를 들어, 구천상제는 세상이 더욱 혼란해지는 것을 차마 보지 못하니 이러한 세상을 좋게 변화시키기 위해 신인조화의 세계로 나아갔기 때문에 세상에 내려와 대순하여 세상 사람들에게 교화하였다. 최종적으로는 한국에 와서 객망리에서 강세하여 세상 사람들에게 교화를 펼쳤으니 음양합덕, 신인조화하여 해원상생, 도통진경에 이르는 이상을 실현하고자 하였다. 일관도의 말에 따르면 인간의 근원은 ‘리천(理天)’에 있으며, 사람은 명명상제에 의해 창조된 ‘원태불자(原胎佛子)’이며, 속세에 태어나 세상을 살아가면서 온갖 시련을 견디며 최종적으로는 리천의 옛 고향으로 돌아가고자 한다. 그러나 속세에 미혹되어 고향으로 돌아가는 길을 잃어버렸기 때문에 상제께서 미륵불, 제공활불 그리고 월혜보살을 파견하여 세상에 강생하여 사람들을 교화하고 어머니를 알게 하며, 본래대로 리천노모의 고향으로 돌아갈 수 있도록 하였다. 대순진리회와 일관도는 모두 만령진재(萬靈真宰)의 최고신을 ‘상제’라 약칭하였다. 이것은 또한 서양 『성경』 속의 상제와 모종의 연관성을 가지고 있으나 또한 차이가 있다. 그 연원을 심층탐구하면 구천상제와 명명상제는 은상(殷商)시기에 형성된 중국 고대의 상제신앙과 유사하다고 본다. 이러한 것들은 모두 흥미로운 문제이므로 더 심도 있게 비교연구를 할 가치가 있다.

Abstract

This paper primarily focuses on the highest deity, the Upper Thearch of the Nine Heavens (officially translated as ‘The Supreme God of the Ninth Heaven’), in the Korean new religious movement (NRM) Daesoon Jinrihoe and the true minister of the myriad spirits in the Taiwanese NRM, Yiguan Dao, the Upper Thearch of Manifest Luminosity. As the two both serve as highly representative “Upper Thearch” beliefs in emerging NRMs, I attempt a comparative analysis of the source of these beliefs, their characteristics, and the links that exist between them. On the basis of ancient Chinese classics and Daoist texts, along with Daesoon Jinrihoe’s scriptures and works from Yiguan Dao’s Canon, I try to understand the distinguishing features of cosmological ideas from both religious movements. For example, because the Upper Thearch of the Nine Heavens could not bear to see the human realm growing ever more disordered and in order to improve worldly conditions, he traveled to the harmonized realm of deities, and therefore descended into the world to make a great itineration and enlighten the people through his teachings. In the end, he came to Korea and was reborn as Kang Jeungsan (secular name: Kang Il-Sun) in Gaekmang Village. In the Human Realm, he spread his transformative teachings to the people which were later became the doctrines of the Virtuous Concordance of Yin and Yang, Harmonious Union between Divine Beings and Human Beings, the Resolution of Grievances for Mutual Beneficence, and Perfected Unification (jingyeong 真境) with the Dao. Yiguan Dao; however, explains that the source of humanity is the “Heaven of Principle” (Litian 理天), and people are “Buddha’s Children of the Original Embryo” (Yuantai Fozi 原胎佛子), created by the Upper Thearch of Manifest Luminosity, who came to world to govern and impart spiritual refinement, before returning to his native place in the Heaven of Principle. Yet, because he became infatuated with the world of mortals, he forgot the path of his return. Therefore, the Eternal Mother sent Maitreya Buddha, the Living Buddha Jigong 濟公, and the Bodhisattva of Moon Wisdom (Yuehui pusa 月慧菩薩) to descend to the human world and teach the people, so that they may acknowledge the Eternal Mother as the root of return, achieve their return to the origin, and go back to the home of the Eternal Mother in the Heaven of Principle. Both Daesoon Jinrihoe and Yiguan Dao refer to their highest deity, the true ministers of the myriad spirits, with the simple title “Upper Thearch.” This phenomenon also has some ties to God in the western Biblical tradition but also has some key differences. In investigating the sources of these two deities, we find that they likely took shape during the Yinshang (殷商) period and have some relationship to the Upper Thearch of Chinese antiquity. The questions raised in this research are quite interesting and deserving of deeper comparative study.

Keywords: 大巡真理會; 一貫道; 明明上帝; 九天上帝
Keywords: 대순진리회; 일관도; 명명상제; 구천상제
Keywords: Daesoon Jinrihoe (The Fellowship of Daesoon Truth); Way of Pervading Unity (Yiguan Dao 一貫道); Upper Thearch of Manifest Luminosity; Upper Thearch of the Nine Heaven; The Supreme God of the Ninth Heaven

韓國大巡真理會是以「九天上帝」為最高神信仰的新宗教,由朴漢慶(號牛堂)在1969年所創立,地點在首爾東部中谷洞龍馬山。朴漢慶是韓國忠清北道槐山地區人,少年時僅受過普通教育,曾被徵用去日本從事苦役。二戰結束後回來韓國,加入由趙哲濟道主(號鼎山)所創立的「太極道」。1968年由於教內的矛盾而離開了太極道,隔年即開創新的宗教團體「大巡真理會」。1)之後在1993年把本部道場移轉到「驪州道場」,確立了「驪州本部道場」的領導中心。

大巡真理的最高神「九天上帝」(簡稱「上帝」),其來源與姜甑山降臨人間的神奇傳說有關。根據《典經》的記載:

上帝位居九天,神聖、佛、諸菩薩等向上帝訴求,皆謂匡扶天地之紛亂非上帝不能。於是上帝降於西洋大法國天啟塔,環視三界,大巡天下之際,至東土朝鮮停留,臨於母嶽山金山寺彌勒金像凡三十年,降天命與神教於崔水雲,使其確立大道。其後於甲子年收回天命與神教,辛未年親臨世間。2)

可知大巡真理會的上帝信仰稱為「九天上帝」,祂降生為姜甑山,在大巡天下之際,至朝鮮停留,為調化朝鮮人而起。地點是在朝鮮甑山東側的開闊地「客望里」:

客望里姜氏宗家晉昌至第六代時,上帝降生。上帝姓姜,尊諱一淳,字號士玉,尊號甑山。降生之日為辛未來九月十九日,即李朝高宗八年,檀紀四千二百零四年,西元一八七一年十一月一日。3)

九天上帝降生在姜甑山家,《典經》有清楚記載,姜氏是源於神農氏,一直到中國隋煬帝時,才舉家遷移到朝鮮半島,始祖姜以式的第三十一代孫姜世義隱居在古阜,古阜有「三神山」之稱。至第六代姜晉昌時,上帝降生在三神山古阜的客望里。4)如此看來,姜氏在中國隋唐以前,與中原本土有著很深的淵源關係,「九天上帝」的信仰神,也和中國古代典籍中的上帝信仰,似乎有著密切的關聯。在中國的道經中,也可找到相關的記載。因此,要探究韓國大巡真理會的信仰淵源,得從中國古代的「上帝」信仰談起。

「明明上帝」是近代快速興起的一貫道之信仰核心,全稱為「明明上帝無量清虛至尊至聖三界十方萬靈真宰」二十個字,又簡稱為「老jdaos-34-0-107-i1」。早期師尊張天然在大陸各地辦道,大多是用「上帝」來簡稱明明上帝。就《早期傳道語錄》一書中的記載來看:講到「與上帝同在」就說:「人就是失去天理良心,才離開上帝,否則上帝都與我們在一起的。把自己交給上帝,就是無為,把真理融入心中,付諸行動,盡心就好,這才是無為而治。自己本身即是宇宙的縮影,是上帝的一部份,上帝的一切具足在你身上,此乃最大的顯化。」5)這裡所言的「上帝」即是明明上帝。此外,講到「上帝來臨的那天」就說:「上帝差遣三佛來引領這個世界,步上真善美愛的淨土樂園,因此你要經常無心、無念、無住才能與佛同住。」6)又說「老師的心就是上帝的心,祂體貼上帝,母要兒等早日歸根,達本還源,所以祂一直以此為工作目標,而且要幫助彌勒祖師完成佛國的到來。」7)這裡的老師,指的是天然師尊自己的簡稱。另外,還說到:「要特立獨行在真理之上,屹立不搖。把自己交給上帝,就是無為,把真理融入心中,付諸行動,盡心就好,這才是無為而治。」8)在整本《早期傳道語錄》的記載中,只要是提到「明明上帝」的,幾乎張天然師尊都以「上帝」相稱。此與韓國大巡真理會的「九天上帝」信仰,在《典經》一書中,同樣也全是以「上帝」相稱。至於「上帝」一詞,最早是源於中國古籍中的記載,分述如下:

一、中國古代的「上帝」信仰

就現在的甲骨文研究,中國古代殷墟出土的甲骨文幾乎全是卜辭,其中又以祭祀的卜辭為最多,可知殷商社會對宗教性祭祀之重視程度。「國之大事在祀與戎」9)這句話很適合用於商朝,祀的重要性又遠勝於戎, 所以宗教在商朝文化中具有獨特的地位。

(一) 「上帝」崇拜的起源

殷商時期「上帝」信仰的產生,若由歷史演化的觀點來看,可以有以下的幾項可能:

1. 至上神的觀念大約在夏代已經形成

《墨子ㆍ兼愛下》引《尚書》佚文《禹誓》說:「濟濟有眾,或聽朕言,非唯小子,敢行稱亂。蠢茲有苗,用天之罰,若予既率爾群對請群,以征有苗。」中提到的「天」是天地萬物及人類生活的主宰,是一個至上神。10)夏王朝是在部落聯盟的基礎上建立了中國歷史上的第一個王朝。為了鞏固部落聯盟,為了維護部落聯盟首領的權威,在宗教意識上必須使聯盟首領的權威和他在最高祭司上的宗教特權密切結合在一起,這就是至上神產生的背景。11)

2. 殷人的「上帝」是直接繼承了夏人的天神觀念發展而來的

《尚書ㆍ湯誓》是商湯討伐夏桀的誓辭。誓辭說:「格爾眾庶,悉聽朕言ㆍ非台小子,敢行稱亂,有夏多罪,天命殛之。――――夏氏有罪,予畏上帝,不敢不正。」拿《湯誓》和上面的《禹誓》相比,無論從內容和口氣上看,都十分接近。殷王朝推翻了夏王朝建立起自己的統治後,原來是夏王朝的至上神,就變成了殷王朝的上帝了。

3. 「上帝」的神性在商周時期已形成

殷人造出來的上帝,與西方基督教的上帝,在神性上有很大的不同,誠如朱天順所言:「西方造出了上帝以後,就把宇宙上一切權威都交給了上帝,消除了眾神的存在和發揮的前題。殷人造出來的上帝是大權獨攬,小權分散,因此,眾神還能在上帝的支配下存在,並發揮作用。」12)這之間比較特殊的一點是殷人相信祖先與上帝有密切的關係,殷墟卜辭中有殷人死去的祖先「賓于帝」的記載,如:

「咸不賓于帝,下乙賓于﹝帝﹞。」(乙7197)

「下乙不賓于帝,大甲賓于﹝帝﹞。」(乙7434)13)

「賓於帝」之意是客居在上帝那裏,這說明殷人祖先與上帝有直接關係。上帝的出現,一方面集中了祖先神的一些權威,另一方面又對祖先崇拜起著加強和鞏固作用。

其次:殷人把上帝看作是統率各種自然力的最高主宰,同時也主宰人間的事務,並且按照地上王國的模型組成了一個天上王國的帝廷,以日、風、雨、雲、雪諸師為臣正,實際上也反映了殷代社會關係,是地上王國的專制君主在天上的投影。14)從《書經.商書》中,有關上帝的記載,更多可以看出,上帝在殷商時期的神格性,臚列如下:

《商書ㆍ湯誥》:惟皇上帝,降衷于下民。若有恆性,克綏厥猷惟後。

《商書ㆍ湯誥》:惟簡在上帝之心。其爾萬方有罪,在予一人。予一人有罪,無以爾萬方。

《商書ㆍ伊訓》:惟上帝不常,作善,降之百祥;作不善,降之百殃。

《商書ㆍ太甲》:先王惟時懋敬厥德,克配上帝。

《商書ㆍ盤庚》:爾謂朕:『曷震動萬民以遷?』肆上帝將復我高祖之德,亂越我家。

《商書ㆍ湯誓》:夏氏有罪,予畏上帝,不敢不正。

從《商書》的記載來看,「先王」應指的是殷商時期的統治者,屬於政治上的商王。「上帝」,則是神格性的至高神而言。等於是說,相對於人間的最高統治者「先王」,上天也有一最高的統治諸神者,謂之「上帝。」其後的周朝,從《書經ㆍ周書》來看,西周時期還是延續商代的上帝信仰,上帝所代表的神格意涵,基本上是承延續的,臚列如下:

《周書ㆍ泰誓》:天佑下民,作之君、作之師。惟其克相上帝,寵綏四方。

《周書ㆍ泰誓下》:上帝弗順,祝降時喪。爾其孜孜,奉予一人,恭行天罰。

《周書ㆍ大誥》:予惟小子,不敢替上帝命。天休于寧王,興我小邦周。

《周書ㆍ微子之命》:曰:『篤!不忘。』上帝時歆,下民祗協,庸建爾于上公,尹茲東夏。

《周書ㆍ康誥》:惟時怙,冒聞于上帝,帝休。天乃大命文王,殪戎殷,誕受厥命。

《周書ㆍ召誥》:嗚呼!皇天上帝,改厥元子茲大國殷之命。惟王受命,無疆惟休,亦無疆惟恤。

《周書ㆍ多土》:惟時上帝不保,降若茲大喪。惟天不畀不明厥德;凡四方小大邦喪,罔非有辭于罰。

《周書ㆍ立政》:古之人迪惟有夏,乃有室大競,籲俊尊上帝,迪知忱恂于九德之行。

《周書ㆍ立政》:亦越文王、武王,克知三有宅心,灼見三有俊心;以敬事上帝。

《周書ㆍ呂刑》:上帝監民,罔有馨香德,刑發聞惟腥。

《周書ㆍ呂刑》:上帝不蠲,降咎于苗;苗民無辭于罰,乃絕厥世。

以上除了《尚書》中提及的上帝很多,不及備載。其他的古籍中,也同樣有不少是提到上帝的:

《孝經ㆍ聖治》:昔者,周公郊祀後稷以配天,宗祀文王於明堂,以配上帝。

《孟子ㆍ離婁》:雖有惡人,齊戒沐浴,則可以祀上帝。

《墨子ㆍ尚同》:則此語古者上帝鬼神之建設國都,立正長也,非高其爵,厚其祿,富貴佚而錯之也,將以為萬民興利除害,富貴貧寡,安危治亂也。

《史記ㆍ五帝本記》:遂類于上帝,禋于六宗,望于山川,辯于群神。

《說苑ㆍ辨物》:夫鬼神之所及,非其族類,則紹其同位,是故天子祠上帝,公侯祠百神,自卿以下不過其族。

《竹書紀年》:冬十有二月,周師有事于上帝。

以上所列《尚書》及古籍中提到的「上帝」,指的是應非指政治上的統治者,而是宗教性的至高神而言。所以有惟皇上帝、皇天上帝、克配上帝、克相上帝、肆上帝、上帝監民、畏上帝、敬事上帝、祀上帝、配上帝、類于上帝、祠上帝、上帝鬼神等用語。可見,在中國古代的上帝信仰,可能形成於夏代,到殷商時期發展已完成,且一直延續到西周時期。到了春秋、戰國時代,「上帝」一詞,才逐漸被「天」所取代。周朝的皇帝稱為「天子」,皇朝的正統性稱為「天命」。民國時期興起的一貫道,基本上也是承繼這個信仰,以「上帝」為最高神,只是將其簡稱為「明明上帝」。

(二) 「上帝」信仰的社會功能

關於這個問題,陳夢家先生在《殷墟卜辭綜述》一書中有所論證,他認為:「卜辭中上帝有很大的權威,是管理自然與下國的主宰。」他說,武丁卜辭中,上帝所表現的能力,有十六項,並作了詳細的介紹,15)總括起來,殷商上帝的能力可以分成幾大項:

1. 支配自然界的能力

上帝能夠「令雨」、「令風」、「令齊霽」)」。據統計,貞問氣象的卜辭所佔比重最大。這可能與商朝已經進入農業社會,企求風調雨順有關。

2. 主宰人類禍福

上帝具有「降○」、「降食」、「降禍」、「降○(假作潦,大水)」等能力。由於當時人類對大自然力量的畏懼與無耐,只能虔誠地向上帝乞求。

3. 決定戰爭的勝負,政權的興衰

每逢戰爭便令巫師貞卜上帝,看看「帝若」或者「帝不若」,然後才敢行動。在統治上也不斷對上帝搞「神意測驗」,如「帝缶於王」,「帝弗其福王」之類的卜辭即是。

4. 主管興建土木、出行、做買賣等日常事物

在卜辭中有「帝降邑」、「帝弗○茲邑」,「帝□貝」等記載。16)

此外,上帝的支配能力也不僅僅在國家社會,個人的吉凶禍福也是上帝所支配。如上帝能支配人體健康與病痛,能註定人生死,能決定人們謀事的成敗和吉凶等等。因此,「上帝」的能力可以說是無所不在的。

總的來說,殷商的「上帝」信仰,可能是由部族社會,進到部族聯盟首領,再到統一王朝產生後,所發展起來的宗教意識型態。它所具有的統治上之政治目的,遠大於道德性的目的。對至上神賦于道德性,說成無限關懷人世統治的有理性之最高主宰,是要到周代才出現,如「天子」、「天命」的觀念及「以德配天」的神權理論即是。但就其發展而言,實有其前後相承的脈絡關係。由此也可以看出,東方文明多為「多元而一統的格局」,西方文明多為超越而絕對的「一神論」格局。這裡有著「覺性的宗教」與「信靠的宗教」的對比與交融。

二、九天的宇宙觀

九天,在中國古籍與道教經典中,雖常有所見,但都沒有特別清楚的說明,何為九天。我們可能要從整個道教的宇宙觀來了解,也許會比較清楚。這就是所謂的「先天」與「後天」之分。

(一) 先天與後天

在道教的宇宙觀中,無極先天一炁,化生太極,太極生兩儀,兩儀生四相,四相生八卦,八八六十四,演化出天地無窮的道理。這之間,在化生太極之前屬先天,一但進入化生太極,即是宇宙天地生成的開始,此時即進入後天。因此,先天與後天的概念,就有了清楚的劃分。先天即形而上之道的境界,後天即形而下之器的境界。17)之後的發展,先天漸成為修煉所要達到的境界,謂之返回「先天」。「明師指我生死之竅,聚我元神,制我七魂,六賊返六神,返本還元,…要把無缝锁打開,降虚無之火…须用火逼金行之功,文武剛柔之法,陰陽合一,返回先天。」18)後天又分成天、地、人三界,所謂的「九天」,有可能就是天界的最高天。《北斗九皇隱諱經》有如下的記載:

陽明星,天之太尉,司政主非。上總九天上真,中監五嶽飛仙,下領後學真之人。天地神靈,功過輕重,莫不隸焉。陰精星,天之上宰,主祿位。上總天宿,下領萬靈及學仙之人。諸以學道及兆民,宿命祿位,莫不隸焉。 真人星,天之司空,主神仙。上總九天高真,中監五嶽靈仙,下領學道之人。真仙之官,莫不隸焉。玄真星,天之游擊,主伐逆。上總九天。

所謂的上總、中監、下領,指的就是上為天、中為地、下為人。這三界是在宇宙天地生成後所形成。而九天應該就是在天界中的最高天。

在大巡思想中,「先天與後天」的概念也很重要,不過,卻與道教的先天與後天的概念差異很大。大巡的先天,在宇宙觀的基準上是「天地公事」以前的世界;後天,則是「天地公事」以後的世界,這點有最大的差異性。

(二) 全方位的「宇宙天」

不過,從一些古籍及道教的典籍來看,九天並非九重的第九天,而是九種不同名稱的天。在古籍中提到的九天,是指中央及八方(東、西、南、北、東南、東北、西南、西北),也就是包含全部的天,謂之「九天」。《呂氏春秋.有始覽》謂天有九野:中央曰鈞天,東方曰蒼天,東北曰變天,北方曰玄天,西北曰幽天,西方曰顥天,西南曰朱天,南方曰炎天,東南曰陽天。其中的西方顥天又稱為「昊天」。19)可知,九天包括各方的天,具有全宇宙的意思。

之後,道教取用九天的意涵又更為多元化,除了原有的各方的天之外,也代表神名、內丹名、官署名。《史記.封禪書》云:「九天巫,祠九天。」,九天有神祠的意思。《靈寶畢法》卷中:「腎比於地,心比天,上到頂以比九天。」上到頂即上丹田。《玉樞寶經集註》記載:「九天者,乃統三十六天之總司也。始因東南九氣而生,正出雷門,所以掌三十六雷之令,受諸司府院之印,生善殺惡,不順人情。」20)可知九天有掌理三十六天之總司令的崇高位階。21)因此,道教中的「九天」,在用法上有全方位的宇宙天,九天神、上丹田,統領三十六天的神祇等的意涵。

三、九天上帝

大巡真理會的宇宙觀,也是以先天、後天的概念來開展。九天上帝,即是宇宙生成後的最高神,所處的九天,就是最高層的天。換言之,「九天上帝」,有可能就是:宇宙生成後,居於天、地、人三界之天的最高層――「九天」,主宰全宇宙的最高神曰「上帝」,合稱「九天上帝」。

(一) 道經中的「九天上帝」

如上所述,「九天上帝」的九天,似是大巡真理的最高天,道教相傳在中國古代也有九天玄女,助皇帝打敗蚩尤的神話。但古籍中少有見到九天上帝的記載,而是見於東漢以後的道教典籍中,有提到九天上帝。只是道教的九天上帝,和大巡真理會的九天上帝,似乎有不少的差異,值得進一步探究。大巡真理的九天上帝,簡稱為「上帝」,是天地萬物神祇的最高主宰,為救世間苦難的眾生,而降生於人間,大巡天下,降天命與神教於崔水雲。

「九天上帝」一詞,首見於早期道教上清派經典之一的《上清九天上帝祝百神內名經》,此經約出於南北朝,屬上清派重要的修煉儀法。經中有「百神名」詩一首,是修煉功法上要唱誦的。可知,九天上帝是上清派很重要的神祗,而且似乎是一位掌理百神的重要神祗。

其次,九天上帝在上清派儀式,當要召請諸神降臨時,其第一位召請的神祗就是「九天上帝」,可見其重要性。南宋著名道士金允中著有《上清靈寶大法》一書,此書是研究唐宋以來道法儀式流變的重要資料。其中就提到,在道法儀式中,要召喚九天上帝的降臨,先是由東方青帝書寫「靈寶赤書玉篇真文二十四字」來召請,這二十四字是:「東方九炁始皇青天碧霞鬱壘中有老人總校圖籙」,以這二十四字「書九天元臺,主召九天上帝,校神仙圖籙。」九天上帝之後還有共十九段召喚不同神靈的咒語字,每段召請眾神用的字咒,從二十多到四十多字不等。而九天上帝是排在最前面的第一位,之所以要主召九天上帝,為了是「校神仙圖籙」,可見九天上帝在靈寶大法中的神格很高,具有校正神仙排列圖譜的權力。

(二) 九天上帝的別稱

根據《中華道教大辭典》的記載,九天上帝就是「九天生神上帝」,此外還有很多種別稱:郁單無量天帝、上上禪善無量壽天帝、梵監須延天帝、寂然兜術天帝、洞元化應聲天帝、靈化梵輔天帝、高虛尼密不驕樂天帝、高虛清明天帝、無想無結無愛天帝等九種稱呼。此外,九天也代表一種層次與境界,存在諸多的大神祗。《靈寶領教濟度金書》云:「九天監生大神、九天衛房聖天易胎大神、九天定生大神、九天感化大神、九天定胎大神、九天易胎大神、九天助生君、九天順生君、九天速生君、九天全生君」等。再來,像是雷聲普化天尊,即九天雷神。根據《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註》的記載:

九天應元雷聲普化天尊,或一聲,或五七聲,或千百聲,吾即化形十方,運心三界,使稱名者咸得如意。十方三界,諸天諸地,日月星辰,山河草木,飛走蠢動,若有知若無知,天龍鬼神,聞諸衆生一稱吾名,如有不順者,馘首剖心,化為微塵。

根據這部《玉樞寶經》的記載,九天雷神的另一個全稱就是「九天應元雷聲普化天尊」,這位天尊的神威,可以號令三界十方,山河大地,天龍鬼神,一切眾生等,如有不順從者,馘首剖心,化為微塵。可知其大威神力,此因居於九天,成為雷神中最高的九天雷神所致,無能比擬。由於九天是最高天界,那九天雷神其神威就好比是九天上帝。

(三) 九天上帝的特性

對於九天上帝在道教經籍中的記載,目前所見,大概只知有此神靈的存在,至於其神格內涵及應化事蹟,則所知甚少。近代興起的韓國新宗教大巡真理會,正好可以補足這部份的不足,讓我們得以全然了解,這位九天上帝的神格及其影響力。由於大巡真理會信奉的九天上帝,是宇宙間的最高神,「九天」一如前面所言,是全方位至上的宇宙天。在《典經》一書中,有很多對九天上帝神格的描述,借此可以對祂有更多的了解。

1. 上帝降生

大巡真理會最重要的思想是上帝為救世人而降世,降生的地點在韓國甑山東側的客望里。降生時有特殊的異象:「上帝降生之際,產房內異常明亮,兩仙女從天而降,侍奉幼小的上帝。產房內奇香撲鼻,一股瑞氣環繞周圍,直沖雲霄。」22)類似這種宗教異象,一貫道的師尊張天然降生時,也是滿屋子都是祥瑞之光,以致遠方的人看了還以為張家失火了。23)上帝降生後就叫姜甑山,降生的地點又稱為仙望里:「一女子省親時,夢見其身為天降之火球所覆蓋,此即預示上帝大巡中,為匡救天下而降臨世間。上帝於辛未年九月十九日降生於充滿紫氣清香的仙望里。」24)上帝是為女子夢裡感召懷孕所生,看來不同於一般人結婚生子的方式。至於九天上帝降生的目的,是為了要「匡救天下」。《典經》記載:「上帝欲匡救天下之消息現于金一夫夢中,一日,一夫在夢中與上帝一同赴天上玉京,在曜雲殿目睹元神與上帝共議匡救天下之大計,由此悟得恭敬上帝之道理。」25)上帝為匡救天下而「大巡天下」,所以稱「大巡真理會」。上帝是在大巡天下時,到了朝鮮,停留下來降生朝鮮的甑山仙望里,展開調化世人的神聖工作。

2. 上帝的特異能力

在調化世人的過程中,和基督教的耶穌一樣,上帝也有種種顯神跡的能力。有一次,上帝來到了松廣寺,由於眾僧對他多有失禮,上帝就怒斥道:

「爾等妖妄徒眾竄踞山中,假託佛法惑世誣民,徒貽禍害於世間,爾等巢穴理當拆毀。」說罷,即抱起法堂的房柱,向前拔起一尺許,一見此狀,眾僧紛紛向前,百般謝罪。後來,眾僧欲將移位的房柱複歸原位,然百般施計,房柱仍紋絲不動。26)

看來上帝是一位正義的執行者,而且具有大威神力,可以移動眾人都無法移動的房柱。上帝就是因為這樣的展現,開始讓很多人注意到他,及跟隨他。此外,上帝也具有號令禽獸的能力。一次,在行完大院寺的工夫,走出來到山谷中,就有「眾鳥群獸突然群聚其面前,似在歡迎,又似切切哀求。上帝見此狀,說道:『爾等眾禽獸也需後天解冤乎?』飛禽走獸仿佛聽懂了上帝之深意,頷首示意。上帝勸道:『知道了,快退去吧。』眾鳥群獸便順從地散去。」27)上帝看似能與鳥類溝通。另外,上帝有一次來到了銅谷地區,正好遇了乾旱,一直持續沒有下雨,災情很嚴重。「金成天以種地為生計,但其菜地大旱,且因蚜蟲而絕收。目睹此景,上帝說道:『使人起死回生,如同令蔬菜起死回生。』說罷,立刻作法降雨。」28)果真在上帝作法後,下起大雨,萬物得以起死回生。還有,上帝似乎有預知未來的能力。有一次,一位抓捕土匪的巡檢,坐在一間酒館休息。上帝進來看到他:

巡檢這才趕忙起身到上帝面前賠禮,並細問緣由。上帝便說:「今夜莫再巡視,宜速避他處。」巡檢不敢怠慢,連忙躲到別處。不一會兒,土匪來到酒館,毆打酒店老闆娘逼她說出巡檢的去向。原來,土匪早就預謀襲擊並殺死這個巡檢。次日,巡檢謁見上帝,感激涕零,感念其再生之恩。29)

上帝似乎是有預知的能力,很多事情都在他的掌握之中。另外,上帝對違背天理人,還有雷霹懲罰的能力。有一老嫗,他的兒媳在兒子死了後,還沒辦完喪事就跑了:

老嫗說『前行的少婦是我的兒媳,因家運不幸,昨晚我的兒子死去。今天一早還沒等辦妥我兒子的喪事,媳婦就先跑掉了。我兒媳和兒子是互相傾慕結姻緣的。』上帝便對亨烈和元一兩人說:「大抵父母定下的親事便是人緣,而自行定下的姻緣是天緣。棄天緣,悖人道,這等事豈能不遭天譴?因而,吾在今晨即以雷劈加以懲戒。」據傳,那個兒媳已遭雷擊而死。30)

上帝的這種懲罰能力也太強了,一旦有犯錯就要受到上帝嚴厲的懲處。

3. 上帝匡定天地度數

所謂匡定天地度數,「度數」指的是宇宙運行的原理(宇宙的秩序和運行的法則),意味著到一定時期,宇宙的秩序和運行將按上帝所匡定的法度得以重新改編和運行的程式。31)上帝何以要匡定天地度數,《典經》:「上帝降臨世間,匡定天與地之度數,令神明自由出於人間。上帝啟用在世間受凌辱者,賦運數於萬物兩用,此改造三界者也。」32)看來,上帝是為了改造天、地、人三界,而匡定了天地之度數。又說:「匡定先天之度數,開啟後天無窮仙境之運咯,以解相克所致一切冤恨,以相生之道濟度世間蒼生,此上帝之大志已秘傳於世間矣。」33)同時,上帝也是為了開啟先天與後天的度數,為的是要能達成解冤相生的目的。還有,上帝的匡定天地度數,也是為了能調化神明:

故上帝降臨世間,匡定天地度數,調化神明,解萬古冤恨;立相生之道,開啟後天仙境,解調神道,確立不可動搖之度數,其後調化人事。故眾人以上帝為天帝,倍加敬仰。34)

可見,上帝是借著匡定天地度數,來達成解冤相生,調化神明、調化人擋,以立相生之道。

4. 上帝的「公事」

「公事」是大巡真理會《典經》中一個非常重要的概念,35)而且,行公事似乎是上帝關聯到三界很重要的大事。《典經》有很多關於「公事」的記載,收錄在〈公事〉章中。在開頭有講到上帝行公事時的情況:

辛丑年冬,上帝行了大院寺的工夫後,在家中不糊窗紙、不生爐灶火,換上整潔的衣服,茶飯不進地開始了為期九天的天地公事。在這九天裡,即使在村場院裡曬稻榖,飛鳥不敢接近,人們也不敢通過上帝家門前。36)

上帝公事的進行,是飛鳥不敢接近,人也不敢通過。而且連續九天,上帝可能也沒進食。所以看來,這樣的公事,肯定是很重要的儀式性活動,用以施展天地人三界大權,謂之「三界公事」。有一次,上帝就對金亨烈清楚的解說何謂三界公事:

在先天,人與世間萬物皆為相克之理所支配,世間怨恨日積月累,錯綜複雜地充斥於三界之中。天地失其常道,各種災禍叢生,世間暗明無天日。因此,吾欲整理天地度數,調化神明,以解萬古怨恨,以相生之道建後天仙境,濟度世間蒼生。不論大小事應由神道解冤,若能事先穩定固度數並加以調化,人事便以神道為範實現自我的完成,此即為三界公事也。

可知,大巡真理會的重要教義:解冤相生,神人調化,都是在這樣的三界公事中進行。公事,可以說是天地人所成的公共之事,最為普遍的、理想而重要的事務。另外,上帝也可透過公事的進行,施展其三界大權,例如:「若想止住傾盆大雨,則令其眾從徒,在火爐旁時而用火球在空中劃圓圈,時而用酒杯劃圓圈,時而用言語行事。此外,或其他的各種情形,皆無定法。」37)這些神奇的現象,都可借公事來施展。還有,除了三界的公事,另外也有冥府的公事,上帝說:「因冥府發生錯亂,世間隨之混亂不堪。故冥府公事完成,則世間萬事皆可得解。此後,上帝每日都在紙上寫字,寫完隨即燒掉。」38)

四、明明上帝

一貫道是以「明明上帝」(簡稱「jdaos-34-0-107-i1」)信仰為核心的一支新興教派,近百年來的發展快速,從大陸到台灣,再由台灣到全世界,可看成是很成功的典範。不過按照道中的說法,一貫道創立的時間很早,是從伏羲畫八卦,六十四卦開始,而學者有認為是在清朝末期的十五祖王覺一開始,也有認為是十七代祖白陽初祖路中一開始。其教義思想深受明清以來三教合一的思潮影響。提出理天、氣天、象天的三天說,認為人的靈性是來自理天,是由明明上帝所化,稱為原佛子。天地是原佛子鍛煉自性靈光的場所,因此「天地的形成與毀滅」和「原佛子的降生與收回」有著密切的關係。這也是構成一貫道救渡理論的主要依據。另外,從一貫道對天地範圍的認知上來看,「天地」與「宇宙」是處於相同的概念。

在一貫道的神祗信仰中,至上神明明上帝又稱為「無極老jdaos-34-0-107-i1 」,指的是在未有天地生成之前,即已存在的先天原始本體,它無形無名,能生育天地人類萬物,生育的過程是由無到有,由無形到有形,由有形到有名,故謂之「jdaos-34-0-107-i1」。

(一) jdaos-34-0-107-i1:創生之源
jdaos-34-0-107-g1
圖一. 典型一貫道的佛堂
Download Original Figure

jdaos-34-0-107-i1」字代表的是萬靈真宰的「明明上帝」,是一貫道信仰神祇的最高神,也是一切造化的源頭,故又稱為「jdaos-34-0-107-i1」源。一貫道對jdaos-34-0-107-i1有多種不同的名號,除了上述「上帝」、「明明上帝」39)、「維皇上帝」、「無極老jdaos-34-0-107-i1」外,另有、「育化聖jdaos-34-0-107-i140)、「無生老jdaos-34-0-107-i141)、「天地三界十方萬靈真宰」42),教內俗稱「老母娘」。在一貫道佛堂的擺設中,則以「明明上帝無量清虛至尊至聖三界十方萬靈真宰」43)二十字作為jdaos-34-0-107-i1的聖號。 jdaos-34-0-107-i1不僅是一貫道信仰的至上神,一貫道的教義內涵也是以jdaos-34-0-107-i1信仰為基礎所展開。

由上圖(一)所示,可以看出,一貫道的典型佛堂,中間供奉的就是「明明上帝」,它的全稱有二十個字。左右兩邊的對聯,寫的是維皇上帝,正是《商書.湯誥》所言:「惟皇上帝,降衷于下民。」其實,單單在《尚書》中,提到上帝的地方就很多。可知在中國古代就有上帝的信仰存在,一貫道是承繼這個信仰,以「上帝」為最高神,稱「明明上帝」。

(二) 至上神的信仰

一般以為一貫道是個多神信仰的宗教,其實正確的說法應是:至上神信仰的宗教。所謂至上神信仰,是指在信仰的眾多神祇中,有一個至高無上的神作為主宰。就一貫道供奉的神明來看,根據天然師尊手訂的《暫訂佛規》記載有: 明明上帝、諸天神聖、彌勒祖師、南海古佛、活佛師尊、月慧菩薩、各法律主、、灶君、金公祖師、天然古佛、中華聖母、鎮殿元帥、鎮殿將軍、教化菩薩、各位大仙、自已祖先等,非常的多。44)所以一貫道神靈觀是傳統的「多神論」(Polytheism),是集儒、釋、道、耶、回五教諸神之大成。45)只是在芸芸的眾神中,有一個統轄諸神的至上神,稱為「明明上帝」。張天然師尊在民國二十六年所頒佈的《一貫道疑問解答》中說:

一貫道所供奉神佛,為主宰三界十方之明明上帝。因其位居無極,而為開天闢地生人之道母,故又稱老jdaos-34-0-107-i1。其下協辦天道之神聖,如諸天神祗,以及彌勒古佛、觀音古佛、濟公活佛,均為本道所供奉之神佛。46)

可知一貫道的神靈觀是一種「至上神論」,而非「唯一神論」47),所以一貫道不排斥一切神、佛、聖,拜的神很多,但在多神中有一「明明上帝」的統轄,也充份的反映出中國社會特有的秩序觀念與心理須求。

1. 主宰宇宙的上帝

在一貫道的神祗信仰中,至上神明明上帝又稱為「無極老jdaos-34-0-107-i1」,主要是因其位居無極,而為開天闢地生人之道母。關於無極老jdaos-34-0-107-i1一詞的義涵,在《一貫道疑問解答》一書中,也有清楚的說明:「先天原始本體,無形無名。伏羲氏畫先天八卦,以圓圈象之。又一畫開天,取一字以代之,取其義曰無極,即至極而無以復加之義。因無極有生育天地人類萬物之功能,是由無形而生有形,因有形而有名,是為母;所以稱之為「無極老jdaos-34-0-107-i1」。」48)無極老jdaos-34-0-107-i1指的是在未有天地生成之前,即已存在的先天原始本體,它無形無名,能生育天地人類萬物,生育的過程是由無到有,由無形到有形,由有形到有名,故謂之「jdaos-34-0-107-i1」。

2. 上帝心聲

一貫道認為白陽普渡是萬靈最後一次的大收圓。上帝老jdaos-34-0-107-i1親捎書,親寄信,親渡皇原;彌勒掌天盤,弓長子系掌道盤,諸天神聖搭幫,萬佛助道。辦道的人可以成聖,真修的人可以成仙,開悟的人可以成佛;都是歸根復命,達本還源。所以,可以稱為「天國福音」,而為全世界人類 希望所在。

根據民國30年(1941),明明上帝率諸天仙佛臨壇的開沙訓《皇jdaos-34-0-107-i1訓子十誡》(以下簡稱「十誡」)一書中49),皇jdaos-34-0-107-i1的諄諄誥誨流露出慈母思念原胎佛子,日日盼兒早歸的情愫,及殷殷告誡兒女,要好好把握佳期良辰,不可懈怠。皇jdaos-34-0-107-i1在開頭批示曰:

jdaos-34-0-107-i1觀各地佛子 各個多是懈怠 雖稍有進行者 確實無剛強猛勇之志當今諸佛仙 屢次垂訓 盼眾兒等 各宜立沖天大愿 因多言行不顧立愿不了 嗟呼 如此看來 不由我血淚滴滴傷心甚矣50)

在《十誡》中,較特別的是皇jdaos-34-0-107-i1將諸多的天機向人間兒女明言,希望眾兒女能真正了解道的尊貴。在第一誡中,皇jdaos-34-0-107-i1說了天地造化生人的道理:

一誡告原佛子細聽根源 金筆動洩盡了天機妙玄

憶當初天未分混沌未判 杳冥冥無人我空空一團

九六億原佛子先天同聚 無憂愁無煩惱自在安然

仙兄弟仙姊妹jdaos-34-0-107-i1身來伴 隨jdaos-34-0-107-i1來隨jdaos-34-0-107-i1去不離身邊

道即理理即道虛靈之妙 道生一一生二二又生三

一本散萬殊栽自無入有 其奧妙是神仙亦難盡言

天即成地即立萬物齊備 東土裡無人煙缺少女男

那時節為jdaos-34-0-107-i1我無奈之處 方捨我九六子齊降凡間51)

人的靈性是由皇jdaos-34-0-107-i1所生,原居於理天的故家鄉,因為天地造化的氣數所致,降生東土凡間,卻忘記回去故家鄉的道路,以致在人間輪迴生死六萬餘年。如今天時已至末劫年,天地即將收束,災劫頻繁,所以皇jdaos-34-0-107-i1心急如焚,日日依閭盼兒早歸。在《十誡》的第五誡中,對於災劫即將來臨的情形有以下的描述:

六萬年大清算應於斯時分玉石分善惡各地插籌

用慧眼觀一觀血淚下滾見惡霧沖霄漢滾滾橫流

遍四海起妖風無有安定干戈起盜賊亂十人九愁

瘟疫劫饑饉劫旱澇不等普天下絕五穀寸草不收

這種災那種難不為奇論最怕這水火風刷洗全球

黑七七四十九無有日月開地府放鬼魂齊把命鉤

黑漆漆陰森森寒光滿世齊討債命還命債將錢酬

罡風降掃乾坤並掃宇宙掃氣象刷三界另換樞紐52)

由於大災劫即將來臨,皇jdaos-34-0-107-i1盼兒早歸的心情更為深切,在第七誡中慈jdaos-34-0-107-i1思兒心切的心情表露無遺:

七誡告原佛子珠淚滿腮 為掛我皇胎子久迷塵埃

在先天日夜裡悲哀悲嘆 哭斷肝痛斷腸悲碎心懷

兒不惺與為娘有何妨礙 怕的是嬌生子遭了浩災

jdaos-34-0-107-i1勸速速惺修身立命 體jdaos-34-0-107-i1意念師恩方是賢才53)

為了讓原佛子能返回靈性的故家鄉,上天老jdaos-34-0-107-i1降下真理大道,大開普渡,要渡回九六億原胎佛子。第二誡:

差彌勒掌天盤萬旁歸正 命天然掌道盤靈妙化身

賜大肚掌jdaos-34-0-107-i1令萬神助道 代天宣飛鷥化諸佛諸真

先天裡jdaos-34-0-107-i1不留仙佛神聖 眾菩薩眾仙真俱投凡塵

先傳這古合同靈山原證 次點這玄關竅白陽法門

再傳這無字經通天神咒 念動了仙佛聖來護兒身

得天道天榜上英名高掛 地府中勾了賬脫了苦根

朝聞道夕死可憑此一指 指出來無價寶直返瑤林54)

jdaos-34-0-107-i1命彌勒掌天盤,濟公活佛掌道盤,師尊、師母同領天命大開普渡。皇jdaos-34-0-107-i1說這次開普渡是亙古無有的奇緣巧遇。這無上的大法,就在傳末後一著的玄妙天機,以明師一指,指出無價寶直返故家鄉。《十誡》是一部最清楚表達理天老jdaos-34-0-107-i1心聲的訓文。

五、結論

大巡真理與一貫道是兩個近代發展的相當好的新興宗教,各自有其不同的文化信仰系統,然而都可以稱之為「上帝」信仰。一是以九天上帝為最高神,一是以明明上帝為至上神,兩者都簡稱為「上帝」,都與中國傳統的上帝信仰有關聯。借由本文的探討,希望對此一現象有更多的了解。綜合來看,大致上可以有以下的幾點啟示:

首先是發現大巡真理的「九天上帝」,與一貫道「明明上帝」,同屬於典型的上帝信仰。只是九天上帝呈現出來的較像是男性神,而明明上帝又稱皇jdaos-34-0-107-i1娘,明顯是母性神。相較於西方基督教的上帝信仰,各有其不同的特色,為了有所區隔,或許可以稱之為東方的上帝信仰。

其次,東方的上帝信仰,起源於中國的夏代,成形於殷商時期,大巡真理的九天上帝與一貫道的明明上帝,在淵源上大致上都可上溯至這個傳統。上帝的原始觀念,是指天上諸神的最高統治者,好比人間的也有個最高統治者。所以上帝信仰的形成,也可看成國家的統一建構已完成。

其三,大巡真理會的「九天上帝」,發展出來的信仰重點是匡定天下、調化世間,使人類的社會變得更美好。所以九天上帝是自己親自下凡,降生為姜甑山,到人間調化眾生;而一貫的「明明上帝「,發展出來的信仰重點,是要救回九六億的原佛子,這些原佛子散落人間,不知返回靈性故家鄉之路,所以明明上帝在在理天憂心天地將壞,思念兒女未歸,於是派下諸佛菩薩,下生人間,來搭幫助道,渡化眾生返回理天。

綜合來看,九天上帝信仰的重點是放在現世的美好人間實現,是要透過解冤相生,神人調化,來達成救渡眾生,實現地上天國為目的,比較少提到靈性得救回天上天國的事。明明上帝信仰的重點則是在人間淨土的實現,救回九六億原佛子回理天,所以明明上帝派了諸佛菩薩來人間渡化,喚醒眾生,知道要如何返回理天故家鄉。

Notes

1) 大巡宗教文化研究所編,《典經》(驪州:大巡真理會出版部,2012),頁348-349。以下簡稱《典經》。

2) 《典經》,預示 1-1,頁321。

3) 《典經》,行錄 1-5,頁2。

4) 《典經》,行錄 1-1〜4,頁1-2。

5) 林榮澤主編,《早期傳道語錄:師尊及弟子法語集》(台北:一貫義理編輯苑,2019),頁61。

6) 林榮澤主編,《早期傳道語錄:師尊及弟子法語集》(台北:一貫義理編輯苑,2019),頁65。

7) 林榮澤主編,《早期傳道語錄:師尊及弟子法語集》(台北:一貫義理編輯苑,2019),頁33。

8) 林榮澤主編,《早期傳道語錄:師尊及弟子法語集》(台北:一貫義理編輯苑,2019),頁43。

9) 《左傳》:「成公十三年」。

10) 地球出版社編輯部,《中國文明史(2)》,「先秦時期」下冊(台北,地球出版社,1991),頁911。

11) 參見任繼愈,《中國哲學發展史》(北京:人民出版社,1983),頁85〜87。

12) 朱天順,《中國古代宗教初探》(台北,谷風出版社,1986),頁248。

13) 引自朱天順,《中國古代宗教初探》(台北,谷風出版社,1986),頁248。

14) 任繼愈主編,《中國哲學發展史》,〈先秦〉(北京:人民出版社,1983),頁3。

15) 朱天順,《中國古代宗教初探》(台北,谷風出版社,1986),頁247。

16) 地球出版社編輯部,《中國文明史》(2),「先秦時期」下冊(台北:地球出版社,1991),頁12-13。

17) 胡孚琛主編,《中華道教大辭典》,〈先天與後天〉條(北京:中國社會科學出版社出版,1995),頁439。

18) [清]彭德源撰、東初老人注:《身世准绳》光绪十八年镌,頁5。轉引自王琛發,〈「儒門修道」與《西游》意象:青莲教繼承的全真觀念——以滄海老人彭德源著述文字為主要討論〉,未刊稿。

19) 中國道教協會編,《道教大辭典》九天條(北京:華夏出版社,1995),頁54-55。

20) 引自中國道教協會編,《道教大辭典》九天條(北京:華夏出版社,1995),頁55。

21) 中國道教協會編,《道教大辭典》(北京:華夏出版社,1995)。

22) 《典經》,行錄 1-10。

23) 林榮澤編著,《師尊張天然傳》(台北:一貫義理,2017),頁13。

24) 《典經》,預示 2,頁321。

25) 《典經》,預示 3,頁321-322。

26) 《典經》,行錄 1-19,頁6。

27) 《典經》,行錄 2-15,頁21。

28) 《典經》,行錄 2-21,頁24。

29) 《典經》,行錄 3-10,頁29。

30) 《典經》,行錄 3-36,頁41。

31) 《典經》,行錄 3,頁48。

32) 《典經》,預示 7,頁322。

33) 《典經》,預示 6,頁322。

34) 《典經》,預示 9,頁323。

35) 參見詹石窗(2014),〈大巡《典經》的「公事」考論〉,《大巡思想论总》23 (2014),頁77-105。

36) 《典經》,公事 1-1,頁93。

37) 《典經》,公事 1-4,頁95。

38) 《典經》,公事 1-5,頁95。

39) 張天然等編著,《一貫道疑問解答》濟南崇華堂版本(1937),林榮澤主編,《一貫道藏》,義理之部第一冊(台北:一貫義理編輯苑,2010),頁49。

40) 參見智者編,一貫道〈請壇經〉,《一貫儀式解說》,(臺北:明德出版社,1997),頁 30。

41) 張天然等編著,《一貫道疑問解答》濟南崇華堂版本(1937),收錄於林榮澤主編,《一貫道藏》,義理之部第一冊(台北:一貫義理編輯苑,2010),頁49。

42) 見《理數合解ㆍ三易探原》。 參見王覺一著,林立仁注釋,《理數合解新註》(台北:正一善書出版社,2002),頁128。

43) 參見慕禹,《一貫道概要》( 臺南市:靝巨書局,2002),頁12。

44) 張天然(1939),《暫訂佛規》,收錄於林榮澤主編,《一貫道藏》,義理第1冊(台北:一貫義理編輯苑.2010),頁164-165。

45) 董芳苑,《認識臺灣民間信仰》(台北:長青文化,1986),頁394。

46) 林榮澤主編,《一貫道疑問解答》,《一貫道藏》,義理一冊(台北:一貫義理編輯苑,2010),頁14。

47) 呂大吉,《宗教學通論》(北京:中國社會科學院出版,1990),頁136-144。

48) 林榮澤主編,《一貫道疑問解答》,《一貫道藏》,義理一冊(台北:一貫義理編輯苑,2010),頁15。

49) 林榮澤,《皇jdaos-34-0-107-i1訓子十誡》,《一貫道藏》,聖典第一冊(台北:一貫義理編輯苑,2009),頁456-491。

50) 林榮澤,《皇jdaos-34-0-107-i1訓子十誡》,《一貫道藏》,聖典第一冊(台北:一貫義理編輯苑,2009),編號:FV300315,頁462。

51) 林榮澤,《皇jdaos-34-0-107-i1訓子十誡》,《一貫道藏》,聖典第一冊(台北:一貫義理編輯苑,2009),編號:FV300315,頁463-464。

52) 林榮澤,《皇jdaos-34-0-107-i1訓子十誡》,《一貫道藏》,聖典第一冊(台北:一貫義理編輯苑,2009),編號:FV300315,頁474-475。

53) 林榮澤,《皇jdaos-34-0-107-i1訓子十誡》,《一貫道藏》,聖典第一冊(台北:一貫義理編輯苑,2009),編號:FV300315,頁479-480。

54) 林榮澤,《皇jdaos-34-0-107-i1訓子十誡》,《一貫道藏》,聖典第一冊(台北:一貫義理編輯苑,2009),編號:FV300315,頁465-466。

參考文献

1.

大巡宗教文化研究所編,《典經》,驪州:大巡真理會出版部, 2012。

2.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1聖訓〉,《一貫道藏》,聖典之部第一冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV210615。

3.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1己卯聖訓(春)〉,《一貫道藏》,聖典之部第一冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV280315。

4.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1己卯聖訓(夏)〉,《一貫道藏》,聖典之部第一冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV280615。

5.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1己卯聖訓(秋)〉,《一貫道藏》,聖典之部第一冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV280915。

6.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1己卯聖訓(冬)〉,《一貫道藏》,聖典之部第一冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV281115。

7.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1訓子十誡〉,《一貫道藏》,聖典之部第一冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV300315。

8.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1十三嘆〉,《一貫道藏》,聖典之部第一冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編FV250701。

9.

林榮澤主編,〈千書萬言啓迷昧〉,《一貫道藏》,聖典之部第二冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV360801。

10.

林榮澤主編,〈努力宣化〉,林榮澤,《一貫道藏》,聖典之部第二冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV340201。

11.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1十二月嘆〉,《一貫道藏》,聖典之部第二冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV320115。

12.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1十哀兮〉,《一貫道藏》,聖典之部第二冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV320815。

13.

林榮澤主編,〈皇jdaos-34-0-107-i1慈嘆〉,《一貫道藏》,聖典之部第二冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV320101。

14.

林榮澤主編,〈無極聖鐸〉,《一貫道藏》,聖典之部第二冊,台北:一貫義理編輯苑,2009,編號FV350315。

15.

林榮澤主編,《一貫道疑問解答》,《一貫道藏》,義理之部第一冊,台北:一貫義理編輯苑,2010。

16.

智者編,一貫道〈請壇經〉,《一貫儀式解說》,臺北:明德出版社,1997。

17.

王覺一,《理數合解.三易探原》,林立仁注釋,《理數合解新註》,台北:正一善書出版社,2002。

18.

中國道教協會編,《道教大辭典》九天條,北京:華夏出版社,1995。

19.

[清]彭德源撰、東初老人注,《身世准绳》光绪十八年镌。(一貫道學研究院文獻館藏)

20.

董作賓,〈中國古代文化的認識〉,收錄於《先秦史研究論集》,台北:大陸雜誌,1960。

21.

董芳苑,《認識臺灣民間信仰》,台北:長青文化,1986。任繼愈主編,《中國哲學發展史》,先秦鯿,北京:人民出版社,1983。

22.

慕禹,《一貫道概要》,臺南:靝巨書局,2002。

23.

呂大吉,《宗教學通論》,北京:中國社會科學院出版,1990。

24.

王琛發,〈「儒門修道」與《西游》意象:青莲教繼承的全真觀念——以滄海老人彭德源著述文字為主要討論〉,未刊稿,海峡道教網。

25.

林榮澤編著,《師尊張天然傳》,台北:一貫義理編輯苑,2017。

26.

林榮澤主編,《早期傳道語錄:師尊及弟子法語集》,台北:一貫義理編輯苑,2019

27.

張天然(1939),《暫訂佛規》,收錄於林榮澤主編(2010),《一貫道藏》,義理第1冊(台北:一貫義理編輯苑.天書訓文研究中心)。

28.

傅佩榮,〈周朝以前的宗教觀試探〉,《哲學與文化》,卷11期b,1984。

29.

詹石窗(2014),〈大巡《典經》的「公事」考論〉,《大巡思想论总》23 ,2014。

30.

朱天順,《中國古代宗教初探》,台北:谷風出版社,1986。

31.

地球出版社編輯部,《中國文明史》(2),「先秦時期」下冊,台北:地球出版社,1991。

32.

陳夢家,《殷墟卜辭綜述》,台北:中華書局出版,1988。

33.

何炳棣,《東方之搖籃》(The Cradle of the East),香港:香港中文大學與芝加哥大學,1975。

34.

胡孚琛主編,《中華道教大辭典》,北京:中國社會科學出版社出版,1995。

35.

侯外廬,《中國思想通史》卷一 ,北京:人民出版社,1957。